خراسان جنوبی

بيرجند
آدرس:
بيرجند - كيلومتر10جاده بيرجند-كرمان شهرك صنعتي فاز دو كارخانه نخ ريسي سابق شركت پخش سراسري ايران
تلفن:
0561-2255000