فارس

شيراز-شعبه یک
آدرس:
شيراز - بلوار مدرس خيابان فرصت شيرازي خيابان سردخانه داخل سردخانه بزرگ شيراز انبار شركت پخش سراسري ايران
تلفن:
0711-7208161
شيراز- شعبه دو
آدرس:
شيراز
تلفن:
09305540757