کردستان

سنندج
آدرس:
سنندج - ابتداي جاده سنندج - شهرك صنعتي شماره 1 - خيابان رعدي بعد از شركت ميهن – انبار شرکت پخش سراسری ایران
تلفن:
087-33383597