اردبیل 1

تلفن:

045-33236983

آدرس:

اردبیل - چهارراه امام خمینی - خیابان شیخ صفی - روبروی بانک سامان

اردبیل 2

تلفن:

045-32239023

آدرس:

اردبیل - خیابان شریعتی - روبروی بانک مرکزی