بیرجند

     تلفن:

     056-32226220

     آدرس:

     خیابان طالقانی - روبه روی داروخانه فرزادنیا