بیرجند

تلفن:

056-32226220

آدرس:

خیابان طالقانی - روبه روی داروخانه فرزادنیا