قزوین 1

تلفن:

028-33241363

آدرس:

قزوین خیام جنوبی پایین تر از چهارراه شهرداری روبروی بانک اقتصاد نوین کوچه 8

قزوین 2

تلفن:

028-33370958

آدرس:

قزوین خیابان شهید بابایی پایینتر از دانشکده فنی شهید بابایی نبش کوچه 19 رنجبر