سنندج

تلفن:

087-33281318

آدرس:

سنندج - خیابان شهید تعریف - بعد از کوچه استقلال