سنندج

     تلفن:

     087-33281318

     آدرس:

     سنندج - خیابان شهید تعریف - بعد از کوچه استقلال